Badania

Praktycy TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH od prawie 40 lat istnienia przykładają dużą wagę do sprawdzania i dokumentowania swojej skuteczności poprzez prowadzenie badań dotyczących efektywności.

Co mówią badania na temat efektywności TSR? Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami!

W ramach badania efektywności TSR przeprowadzono wiele studiów empirycznych. Ostatnie badania na poziomie meta-analizy pozwoliły zaliczyć TSR do metod, których efektywność została udowodniona empiryczniei (evidence based approach – SAMHSA’s National Registry of Evidence-Based Programs & Practices (NREPP).

Badania dotyczące skuteczności TSR pokazują porównywalną skuteczność do innych modalności terapeutycznych, jednak skuteczność ta uzyskiwana jest w krótszym czasie i przy mniejszej ilości spotkań.
Dla przykładu:
1. Na podstawie analizy badań dostępnych w literaturze z okresu 1990 – 2011 można dojść do następujących wniosków (wg. F. Carver – Edinbourgh Carver University)
W przypadku zaburzeń identyfikowanych jako depresja:
– Osiem z dziesięciu badań wykorzystało uznane kryterium oceny, aby rozważyć zmianę terapii po terapii objawów depresyjnych.
– Sześć z nich potwierdziło statystycznie istotną zmianę depresji po SFBT.
– W przypadku dwóch pozostałych badań nie stwierdzono znaczącej statystycznie różnicy.
W przypadku zjawisk identyfikowanych jako zaburzenia lękowe:
– W pięciu badaniach zastosowano uznane kryterium oceny, aby ocenić potencjalne zmniejszenie objawów lękowych po terapii.
–  Jedno z badań klinicznych wykazało statystycznie istotną różnicę w objawach lękowych zarówno w ocenie samooceny, jak i wg obserwatorów zewnętrznych w przypadku SFBT.
– W przypadku zjawisk identyfikowanych jako zaburzenie afektywne dwubiegunowe zanotowano statystycznie istotną różnicę przed i po leczeniu w oparciu o SFBT.
2. Na podstawie badań przeprowadzonych w St. John’s Hospital (Brugia, Belgia)
Wyniki 5 letnich badań kontrolnych na grupie 250 osób pokazały, że 49,2% osób utrzymuje pełną abstynencję, 24,8% wróciło do picia określonego przez WHO jako bezpieczne, natomiast 15 % mimo, że pije nadal “za często” lub “za dużo” obiektywnie spożywa mniejszą ilość alkoholu, niż przed leczeniem. Ciekawą rzeczą jest fakt, iż spośród osób chcących wrócić do picia kontrolowanego, 10% w końcowym efekcie wybrało pełną abstynencję.
Całościowe zestawienie badań prowadzonych nad efektywnością TSR (SFBT) dostępne są w języku angielskim na stronie:

http://www.solutionsdoc.co.uk/sft.html