Opis programu STSR

Program Szkoły Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Proponowany program powstał na bazie naszych wieloletnich doświadczeń zawodowych związanych zarówno z praktyką kliniczną obejmującą różne konteksty zawodowe, jak i realizacją wielu projektów szkoleniowych. Jego niewątpliwym atutem jest łączenie różnorodności, tak w odniesieniu do realizatorów, jaki kwestii merytorycznych, przy zachowaniu troski o wysoką jakość dydaktyki. Oprócz dbałości o przekazanie uczestnikom idei TSR, w takiej postaci jak była ona rozumiana przez jego twórców, staramy się także prezentować inne modele TSR, dla których dokonania S. de Shazera i I. K. Berg stanowiły bazową inspirację. Zasadność takiego podejścia potwierdzał sam S. de Shazer zapytany w jednym z wywiadów o to, czy jego pracę można uznać za skończoną? Odpowiedział wówczas, że jeśliby przyjąć takie założenie, to jego praca nie miała sensu!

Trzy poziomy szkolenia w ramach STSR

Szkolenie zaawansowane

Szkolenie zaawansowane adresowane jest do osób, które ukończyły uprzednio podstawowy warsztat z zakresu TSR w wymiarze co najmniej 70 godzin (tzw. I stopień) realizowanych przez ośrodki szkoleniowe posiadające akredytację PSTTSR. Ma na celu rozwijanie umiejętności posługiwania się w praktyce modelem Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i stwarza okazję do wymiany doświadczeń zawodowych oraz pogłębienia świadomości własnych działań w kontakcie pomocowym. Oprócz ćwiczenia różnych umiejętności przewidziana jest także część superwizyjna polegająca na prezentacji i analizie własnych, autentycznych nagrań uczestników z ich spotkań z klientami. Całość szkolenia obejmuje 14 dni zajęciowych (140 godzin dydaktycznych).

[ więcej o szkoleniach zaawansowanych ]


Warsztaty specjalistyczne

Drugim poziomem proponowanego programu STSR, a jednocześnie wymogiem przewidzianym w procesie certyfikacji PSTTSR jest ukończenie dodatkowych 100 godzin szkoleń warsztatowych w zakresie wybranych zagadnień klinicznych. W związku z powyższym w naszej ofercie znajdziecie Państwo propozycje różnych warsztatów (w różnym wymiarze godzin) prowadzonych przez różnych trenerów i ośrodki szkoleniowe, z pośród których możecie sami ułożyć swoją własną ścieżkę rozwoju zawodowego.

[ więcej o szkoleniach specjalistycznych ]

Zajęcia proponowane w ramach szkolenia zaawansowanego oraz szkoleń specjalistycznych mają charakter warsztatowy z elementami edukacji, wychodzimy bowiem z założenia, że najbardziej skuteczną formą nauki jest praktyka. Dbając o wysoką jakość dydaktyki staramy się, aby grupy szkoleniowe były kameralne, a standard szkoleń porównywalny niezależnie od miejsca realizacji szkolenia. W trakcie szkoleń przeważają:

  • aktywne metody pracy,
  • prezentacje i analiza nagrań sesji terapeutycznych,
  • video trening.

Przewidziane są takżę obowiązkowe zadania międzysesyjne dla uczestników szkolenia zaawansowanego.

Każdy z uczestników otrzymuje bogaty pakiet materiałów dydaktycznych, w tym m.in.:

  • Autorski skrypt zawierający treści przewidziane programem szkolenia,
  • Jedną z publikacji książkowych poświęconych tematyce TSR,
  • Wydruki prezentacji,
  • Konkretne narzędzia do pracy z klientami, itp.

Superwizje

Trzeci poziom STSR stanowi superwizja. Konstruktywistyczne podejście w terapii, na którym opiera się TSR, ma na celu budowanie poczucia kompetencji klientów, stąd może także i powinno znaleźć zastosowanie w superwizji. Superwizja w tej konwencji jest użytecznym narzędziem w budowaniu, wzmacnianiu i poszerzaniu mocnych stron terapeutów, pracowników socjalnych, wychowawców, itp., ich umiejętności i sukcesów. Celem tak rozumianej superwizji jest rozwój zawodowy kompetentnego profesjonalisty, poprzez wskazywanie i wzmacnianie pozytywnych aspektów jego zawodowego funkcjonowania.

[ więcej o superwizjach ]


Korzyści z ukończenia Szkoły TSR:

  • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
  • Prosta ścieżka uzyskania certyfikatu PSTTSR potwierdzającego kompetencje w zakresie posługiwania się modelem terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach,
  • Wysoka jakość oferty dydaktycznej w rozsądnej cenie. Zgodnie z uchwałą Zarządu PSTTSR członkom Stowarzyszenia przysługuje 10% rabat na wszelkie formy szkoleniowe realizowane w podmiotach posiadających akredytację PSTTSR,